REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä
17.03.2015

1) Rekisterinpitäjä
Mediresepti Oy, Henry Fordin katu 5 M, 00150 Helsinki, p. 09 6840 860

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tommi Salaspuro, Henry Fordin katu 5 M, 00150 Helsinki, tommi.salaspuro (at) mediconsult.fi

3) Rekisterin nimi
Mediresepti-sivuston (www.mediresepti.fi) asiakastietosrekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, tilastointiin, analysointiin, asiakaspalautteen keräämiseen, markkinointiin ja markkinatutkimukseen.
Rekisteröidyt saavat rekisterinpitäjältä mm. tiedotteita palvelun käyttöön liittyen.

5) Rekisterin tietosisältö

Medireseptin organisaatioilta keräämät tiedot:

nimi, osoite, puhelinnumero, OID

Jokaisesta erillisestä (Medireseptiä käyttävästä) yksiköstä: nimi, osoite, puhelinnumero, OID, sähköpostiosoite

Jokaisesta Medireseptiä käyttävästä lääkäristä: SVN-numero, nimi (ei pakollinen)

Toimikortilta (ja sitä kautta Valviran rekisteripalvelusta) saatavat tiedot: Terhikkinumero, ammattioikeus, oppiala, virkanimike, koulutusluokitus

Medireseptin itsenäisiltä ammatinharjoittajilta keräämät tiedot:

Itsenäinen ammatinharjoittaja on teknisessä mielessä yksittäinen lääkäri omassa organisaatiossaan.

Kerättävät tiedot ovat siis: nimi, osoite, puhelinnumero, OID, sähköpostiosoite

Medireseptiä käyttävästä lääkäristä toimikortilta (ja sitä kautta Valviran rekisteripalvelusta) saatavat tiedot: Terhikkinumero, SV-numero, ammattioikeus, oppiala, virkanimike, koulutusluokitus

Medireseptin yksityisiltä lääkäreiltä keräämät tiedot:

nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Lääkäri Mediresepti-organisaatiossa. Toimikortilta (ja sitä kautta Valviran rekisteripalvelusta) saatavat tiedot: Terhikkinumero, SV-numero, ammattioikeus, oppiala, virkanimike, koulutusluokitus


6) Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot tai asiakkailta muulla tavoin saadut tiedot

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ei tehdä.

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei tehdä.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto: Tiedot tallennetaan sähköisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot: Sähköisessä muodossa rekistereissä olevat tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin. Tietojen käyttöoikeudet on määritelty, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.